bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Запит пропозицій на послуги з дослідження базових показників (baseline survey) проекту МТД
16.11.2023

Запит пропозицій на послуги з дослідження базових показників (baseline survey) проекту міжнародної технічної допомоги.

Представництво іноземної неурядової організації План Інтернешенал, інк. (далі Plan International Ukraine) запрошує зацікавлених консультантів та компанії підготувати та направити пропозиції на надання послуг з дослідження базових показників проекту (baseline survey), в межах реалізації проекту: «Building Back Better II - Будуємо, відбудовуємо, покращуємо. Створення сприятливого середовища для дітей та підлітків в Україні», що фінансується Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Проектом передбачено облаштування, ремонт та/або реконструкції освітньої та фізичної інфраструктурі для дітей (включаючи школи, дитячі садки, молодіжні центри та центри тимчасового перебування ВПО, а також бібліотеки). Проект спрямований на забезпечення захисту дітей, молоді та їхніх сімей, які постраждали від війни в Україні, від насильства, жорстокого поводження та подальшої травматизації через відповідні заходи з запобігання та реагування, а також відновлення та/або реконструкцію освітньої та фізичної інфраструктури, здатної прийняти громади, ВПО та осіб, які повернулися на батьківщину.

Цільовою групою проекту є внутрішньо переміщені особи (ВПО) з різним соціально-економічним становищем, з яких близько 80% переміщені з лютого 2022 р. і близько 20% з 2014 р. та які проживають у притулках для ВПО у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Очікується, що загалом, щонайменше 33 880 дітей, молодих осіб та їхніх сімей отримають безпосередню користь від проектних заходів.

Загальною метою базового дослідження є оцінка фактичного стану показників проекту та його середовища, що сприятиме кращому моніторингу реалізації проекту, та визначення орієнтирів фінальної оцінки, яка має бути проведена наприкінці проекту.

Завдання базового дослідження:

- Зібрати вихідні дані для розрахунку базових показників оцінки ефективності проекту, які будуть використані для порівняння з наступними аналізами та дослідженнями.

- Проаналізувати логіку заходів та індикаторів і запропонувати напрямки для вдосконалення у разі необхідності.

- Надати рекомендації щодо конкретних напрямків, на які слід звернути увагу в проекті, спираючись на отримані результати.

Методи збору та аналізу даних:

-    Кількісне опитування дітей (8-11 років) та підлітків (12-15 років).

-    Анкетування батьків/опікунів та ключових осіб, які надають послуги в місцях реалізації проекту.

-    Аналітичний огляд наявних та опублікованих документів.

-    Інтерв’ю та взаємодія з рядом зацікавлених сторін.

 

Основні результати, які очікуються від консультанта під час дослідження: початковий звіт; проект та остаточна версія звіту про дослідження базових показників; методологія вибірки; інструменти збору даних; заповнені форми згоди. Мова: англійська. 

Очікуваний термін надання послуг: 11 грудня – 31 січня 2023 року.

Умови оплати за надані послуги: 30% після підписання договору; 40% післяпогодження початкового звіту; 30% після проекту звіту.

Очікувана кваліфікація консультанта:                                          

-   Ступінь магістра соціальних наук, управління проектами, моніторингу та оцінки, освітніх наук або будь-якої іншої суміжної галузі;

-   доведений досвід у проведенні досліджень, включаючи дослідження базових показників;

-   володіння якісними методами збору даних;

-   володіння кількісними методами збору даних;

-   досвід аналізу даних;

-   досвід виконання подібної роботи в Україні або в інших країнах зі схожим контекстом (необхідно додати один або кілька прикладів подібної роботи);

-   аналітичні навички та дослідницький досвід із добрим знанням кількісних та якісних методологій досліджень;

-   добре володіння цифровими інструментами збору даних;

-   здатність працювати за власною ініціативою та дотримуватись термінів;

-   здатність створювати та представляти точні та якісні презентації/ звіти;

-   володіння статистичними даними;

-   компетенція у сфері (напрямках) впливу проекту;

-   досвід вирішення міждисциплінарних питань, таких як гендер, інклюзія, а також обізнаність щодо питань захисту дітей і прав дитини;

-   вільне володіння англійською та українською мовами;

-   досвід роботи з місцевими громадами з місцевими мовами.

Зацікавлені консультанти мають надати пропозиції включаючи наступні складові:

-   запропонована методика;

-   пропоновані терміни виконання;

-   резюме виконавців;

-   приклад попередньої роботи;

-   детальний бюджет, включаючи щоденні тарифи, витрати, податки тощо;

Пропозиції можуть надавати юридичні особи та Фізичні особи-підприємці (ФОП).

Пропозиції приймаються до 08 грудня 2023 р. включно, електронною поштою на адресу контактної особи:  Леся Ціпкун, керівник відділу постачання - [email protected], зазначивши у темі листа «Baseline for Building Back Better 2: Contribution to a conductive environment for children and adolescents in Ukraine».

Критерії вибору переможців:

-   Відповідність заявки вимогам замовника і умовам ТЗ;

-   підтверджена кваліфікація та досвід у сфері надання відповідних послуг;

-   прийнятна ціна, передбачена бюджетом, та строки надання послуг.

Визначення переможців відбудеться після технічної та фінансової оцінки запропонованих пропозицій згідно з вищезазначеними критеріями. Переможцю буде надіслано лист  електронною поштою з відповідною інформацією та/або повідомлено телефоном.

Документи та додатки до оголошення:

-   Перелік Plan для запиту пропозицій.

-   Технічне завдання (англійською, українською).

-   Додаток 1: Глобальна політика: захист дітей та молоді.

-   Додаток 2: Повна структура звіту.

-   Додаток 3: Деталі проекту.

-   Додаток 4: Логічна структура проекту та/або перелік показників для оцінки з визначенням індикатора.

-   Додаток 5: Етична структура MERL.

 

 _______________________________________________________________________

Request for Quotations for provision of services for baseline survey of the international technical assistance project.

Representative office of the foreign non-governmental organisation Plan International, Inc. (Plan International Ukraine) invites interested consultants and companies to prepare and send Quotations for provision of services for baseline survey in terms of implementing the project “Building, back, better II: Contribution to a conductive environment for children and adolescents in Ukraine The project includes construction, rehabilitation and/or reconstruction of educational and physical infrastructure relevant for children (including schools, kindergartens, youth and temporary IDP centres as well as libraries). The project aims to ensure that children, youth, and their families affected by the war in Ukraine are protected from violence, abuse, and further traumatization through appropriate prevention and response activities, as well as the rehabilitation and/or reconstruction of educational and physical infrastructure capable of accommodating communities, IDPs, and returnees.

The target group of the project includes internally displaced persons (IDPs) with diverse socio-economic backgrounds, of which ca. 80% are displaced since February 2022 and ca. 20% since 2014 living in IDP shelters in Vinnytsia, Khmelnitsky, Cherkasy and Kirovohrad regions. In total, at least 33,880 children, young people and their families are expected to directly benefit from the project activities. 

The overall purpose of the baseline study is to assess the actual situation of the project indicators and context of the project which will contribute to a better monitoring of the project’s implementation as well as give an orientation of the final evaluation to be done at the end of the project.

Objectives of the baseline study:

-   Collect baseline data to inform the calculation of baseline values for the project’s performance measurement indicators that will be used for comparison with subsequent reviews and studies.

-   Review the logic of intervention and indicators and suggest areas of improvement as required.

-   Provide recommendations on specific areas of focus that the project should consider based on the findings. 

Methods of data collection and analysis:

-   Quantitative survey of children (8-11 years) and adolescents (12-15 years).

-   Questionnaire survey of parents/caregivers and for service providers in the project locations.

-   Desk review of project and published documents.

-   Interviews and interaction with a range of stakeholders.

Key deliverables expected from the consultant during the baseline process: inception report; draft and final versions of the baseline study report; sampling methodology; data collection tools; completed consent forms. Language: English.  

Expected period of service delivery: December 11 - January 31, 2023.

Payment terms for services: 30% after signing the contract; 40% after approval of inception report; 30% after the draft report.

Expected qualifications of the consultant:

-   Master’s degree in social sciences, project management, monitoring and evaluation, education sciences, or any other related field

-   Proven experience in carrying out development research, including baseline studies

-   Proficiency in qualitative methods of data collection

-   Proficiency in quantitative methods of data collection

-   Proven experience with data analysis

-   Strong experience in carrying out similar work in the country or in other areas with a similar context (one or more examples of similar work must be attached)

-   Strong analytical skills and research experience, with solid knowledge of quantitative and qualitative research methodologies

-   Good command of digital tools for data collection

-   Ability to work on own initiative and to meet deadlines

-   Ability to produce and present accurate and good quality presentations/reports

-   Proficiency in statistics

-   Thematic expertise in the project’s impact area(s)

-   Experiences on Plan’s cross-cutting issues such as gender, inclusion as well as awareness on child protection and child rights issues

-   Fluency in English and Ukrainian

-   Experience with working with local communities in relevant local languages

Interested applicants should submit quotations including the following components:

-  Detailed response to the TOR

-  Proposed methodology

-  Ethics and child safeguarding approaches, including any identified risks and associated mitigation strategies

-  Proposed timelines

-  CVs

-  Example of previous work

Detailed budget, including daily fee rates, expenses, taxes etc.

-  Police Certificates of Good Conduct – especially where there is primary data collection

 

The tender is open to legal entities and individual entrepreneurs.

Quotations are accepted by December 8, 2023, by e-mail to the contact person:  Lesia Tsipkun, Supply Chain Manager - [email protected], referencing “Baseline for Building Back Better 2: Contribution to a conductive environment for children and adolescents in Ukraine”.

Criteria for selecting the winners:

-   Compliance of the application with the customer’s requirements and the terms of the ToR;

-   Proven qualification and experience in providing the relevant services.

-   Acceptable budgeted price and terms of service provision.

The winners will be determined after the technical and financial evaluation of quotations in accordance with the abovementioned criteria. The winner will be notified by e-mail with the relevant information and/or by phone.

Documents and annexes to the announcement:

-    Plan’s RFQ list

-    Terms of reference (Eng, Ukr)

-    Annex 1: Global Policy: Safeguarding Children and Young People

-    Annex 2: Full Report Structure

-    Annex 3: Project Details

-    Annex 4: Project LogFrame and/or list of indicators to be assessed with indicator definition

-    Annex 5: Ethical MERL Framework

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.