bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Accountant/Бухгалтер

Start date       as soon as possible

Contract          3 months, local, full-time Employment Contract, renewable.

Salary            

Location          Kyiv with travel between Tdh offices in Sievierodonetsk and Mariupol

Deadline for the application: January 31st, 2021

WHAT WE DO IN EUROPE AND UKRAINE

Terre des hommes (Tdh) is the leading Swiss child relief agency. Founded in 1960, we are committed to improving the lives of millions of the world’s most vulnerable children. Through our innovative protection and health projects, we provide assistance to over three million children and their families in almost forty countries each year. In Europe, Tdh intervenes directly or indirectly in many countries, relying on teams based in Budapest, Albania, Greece, Kosovo, Romania, Moldova and Ukraine.

In Ukraine, Terre des hommes have a coordination office in Kiev, and it is active in Luhansk and Donetsk regions, with field offices in Severodonetsk and Mariupol, supporting the victims of the armed conflict.

Tdh provides psychological support for children, their families and creates child-friendly spaces for them, trains local professionals to better protect children and their families.

Terre des hommes (Tdh) - провідна швейцарська агенція допомоги дітям. Заснована в 1960 році, ми прагнемо покращити життя мільйонів найуразливіших дітей у світі. Завдяки нашим інноваційним проектам із захисту та охорони здоров’я, ми щороку надаємо допомогу понад трьом мільйонам дітей та їх сім’ям у майже сорока країнах. В Європі Tdh працює прямо чи опосередковано у багатьох країнах, та має офіси, що розташовані в Будапешті, Албанії, Греції, Косово, Румунії, Молдові та Україні.

В Україні “Terre des hommes” має координаційний офіс у Києві, та польові офіси в Луганській та Донецькій областях. Офіси у Сєвєродонецьку та Маріуполі підтримують жертв збройного конфлікту.

Tdh надає психологічну підтримку та створює дружній простір, сприятливий для дітей, готує місцевих фахівців для кращого захисту дітей та їх сімей.

ROLE DESCRIPTION

Accountant under the supervision of the Finance Officer/ Chief Accountant is responsible of handling all tasks of accounting in Ukraine, for administrative and financial aspects of TDH operations in Ukraine including bank and cash transactions, for the preparation of local reports according legislation and internal reports for Line management.

Бухгалтер (з дипломом магістра) під наглядом Головного бухгалтера відповідальний за всі завдання, пов’язані з веденням бухгалтерського обліку в Україні, за особливості адміністративних та фінансових аспектів операцій TDH в Україні, включаючи банківські та касові операції, за підготовку місцевих звітів відповідно до норм діючого законодавста та внутрішніх звітів для безпосереднього керівництва.

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Надання допомоги у складанні та перевірка, спільно з Бухгалтером, усієї договірної документації – для забезпечення відповідності усіх договорів вимогам національного законодавства.
 • Supporting in conducting new agreements with suppliers and partners in field offices.
 • Maintain up-to-date and accurate accounting system ensuring the daily data entry in 1C Enterprise.
 • Забезпечення актуальності та точності даних бухгалтерського обліку, шляхом щоденного внесення даних у систему 1С. Підприємство.
 • Manage day-to-day accounting functions including regular cash verification, bank and balance sheet accounts reconciliations, monthly closing.
 • Щоденне управління поточними бухгалтерськими операціями, у т.ч. регулярними перевірками грошових коштів, звіркою банківських та балансових рахунків.
 • Payment in the Internet banking system.
 • Набір та проведення платежів в системі інтернет-банкінгу.
 • Checking of trips of employees across at the regions within the limits of implementation of projects, monthly - LogBooks;
 • Перевірка реєстрації поїздок співробітників по областям в рамках виконання проектів на щомісячній основі - LogBooks;
 • Accounting for fuels and lubricants.
 • Облік паливно-мастильних матеріалів.
 • Складання фінансових звітів по результатам проведених заходів (тренінги, ін. активності) Фонду в рамках імплементації проектів.
 • Accrual of relevant taxes on additional benefits in accordance with applicable law.
 • Нарахування відповідних податків на додаткове благо згідно чинного законодавства.
 • Check all invoices/receipts sent by the suppliers before any payment and ensure the quality of all vouchers according to the donors, internal and national regulations.
 • Перевірка всіх рахунків-фактур/квитанцій, надісланих постачальниками, підрядниками перед будь-якими платежами та впевненість у якості всіх ваучерів відповідно до донорів, внутрішніх та національних норм.
 • Ensure the compliance with internal guidelines regarding the risk of theft, armed robbery, corruption, embezzlement, errors and losses. Commit to respect TDH Risk Management Policies including Child Protection and Safeguarding policy, Anti-theft Fraud and Corruption Policy and Whistle Blowing Policy. Report any breach observed in the framework of these policies during his/her professional activities both as regards the proven or suspected offence and preventive breach.
 • Забезпечення дотримання внутрішніх інструкцій щодо запобігання ризикам крадіжок, пограбувань, корупції, розкрадення, порушень та втрат. Готовність дотримуватися Політик управління ризиками TDH, в т.ч. Політики захисту дітей, Політики боротьби з розкраданням, шахрайством і корупцією та Політики інформування про порушення. Інформування про будь які порушення зазначених політик, виявленні в ході виконання службових обов’язків - у т.ч. про доведені або потенційні порушення – та вжиття заходів для запобігання таким порушенням.
 • Ensure timely submission of financial and tax reports (monthly closure and annual closure) and others, according Ukrainian legislation.
 • Забезпечення своєчасного подання фінансових та податкових звітів (щомісячних, річних) та інших, відповідно до українського законодавства.

 YOUR PROFILE

 • University degree higher education in relevant field;
 • Вища освіта у відповідній сфері;
 • A minimum of 3 years of previous experience in accounting and finances, ideally in NGO but not necessarily;
 • Мінімум 3 роки попереднього досвіду в бухгалтерському обліку та фінансах, переважно в НГО, але не обов’язково;
 • Ability to quickly analyze contracts/agreements and identify inconsistencies.
 • Вміння швидкого аналізу договорів та виявлення невідповідностей.
 • Efficient management of the workflow with minimal supervision;
 • Ефективне управління робочим процесом з мінімальним наглядом;

IT Knowledge:

Experience in using such computer software as Microsoft Office, knowledge of database package MS Excel. 1S: Enterprise.

Знання в сфері IT:

Досвід у користуванні такими компютерними програмами, як Microsoft Office, знання пакету баз даних MS Excel. 1С: Підприємство.

TO APPLY:

Qualified applicants are encouraged to submit their CV and motivation in English to  ukr.office@tdh.ch

Please include “Programme Manager, your name and surname” in the subject line of the application email.

Child Safeguarding Policy: 

To commit to respect Tdh Risk Management Policies including: Child Safeguarding Policy, Safety and Security Policy and Anti-Fraud/Corruption Policy, Whistle Blowing Policy.

 

Due to an anticipated high number of applications, Tdh is not able to respond to every applicant individually. Please note that only short-listed candidates will be contacted for the first interview

Контакти

 • ukr.office@tdh.ch
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.