bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант «Підтримка громадянського суспільства в сфері прав людини та демократизації в Україні»
16.03.2015

Європейський Союз (ЄС) прагне визначити актуальні та дієві проектні пропозиції, аби надати оперативну підтримку ініціативам громадянського суспільства, спрямованим на розвиток та консолідацію демократії та верховенства права і посилення поваги до всіх прав людини та основних свобод в Україні.

Ця ініціатива є частиною довгострокової підтримки Європейським Союзом утвердження демократії та прав людини по всьому світу, яку ЄС надає в рамках ряду механізмів. Одним з таких механізмів є Європейський інструмент з питань демократії та прав людини (ЄІДПЛ). Його було ухвалено Європейським Парламентом та Радою в березні 2014 року на період 2014-2020 рр., аби надавати фінансову підтримку заходам, спрямованим на посилення демократії та прав людини в країнах, що не входять до ЄС. Цей інструмент замінив собою і базується на попередніх програмах, а саме ЄІДПЛ 2007-2013 рр. та Європейській ініціативі з питань демократії та прав людини 2000-2006 рр.

За останні сім років в Україні, в рамках ЄІДПЛ було профінансовано понад 40 грантових проектів, що працювали і працюють над питаннями свободи вираження поглядів, покращення доступу до правосуддя, боротьби з тортурами та жорстоким поводженням, впровадження практики боротьби з дискримінацією та досягнення рівності, моніторингу виборчих процесів, захисту правозахисників, та сприяння здійсненню реформ, викладених в Порядку денному асоціації Україна-ЄС [2].

Визнаючи нагальність потреб, зумовлених теперішньою ситуацію, а також важливість реагування на ширші наслідки поточного конфлікту в Україні, ЄС застосовує спеціальні кризові процедури, що дозволяють укладати грантові угоди на реалізацію проектів після проведення переговорів з організаціями-заявниками.

Заявники, які відповідають критеріям прийнятності, запрошуються до подання вираження зацікавленості у наведеному форматі . Заповнені форми вираження зацікавленості повинні містити стислий опис проекту, опис його відповідності цілям і пріоритетам цього запрошення та контексту країни, деталі щодо цільових груп та кінцевих користувачів, а також приблизний перелік статей бюджету.

Всі отримані вираження зацікавленості будуть оцінені на предмет вчасного подання, відповідності критеріям прийнятності для заявника (та співзаявників і "пов’язаних" організацій, якщо такі передбачені) та суми і тривалості проекту відповідно до вимог, описаних нижче. Ті вираження зацікавленості, які пройдуть таку адміністративну перевірку, будуть оцінені на основі критеріїв актуальності та відповідності, якості дизайну та співвідношення "затрати-ефективність" у запропонованому бюджеті. Вираження зацікавленості отримають загальний бал з 15 можливих з використанням наступних критеріїв оцінки, кожен з яких передбачає бал від 1 до 3 за наступною шкалою: 1 – погано, 2 – задовільно, 3 – добре.

Критерії оцінки

Максимальний бал

1

Відповідність вираження зацікавленості цілям та пріоритетам цього запрошення:

- наскільки висвітлені конкретні цілі та пріоритети?

3

2

Відповідність вираження зацікавленості конкретним потребам і проблемам країни/регіонів, враховуючи синергію з іншими ініціативами, що фінансують ЄС та інші донорські організації:

- чи містить вираження зацікавленості чіткий опис контексту та потреб і проблем країни/регіонів?

- чи описані відповідним чином у вираженні зацікавленості можлива синергія і недопущення дублювання діяльності?

- чи містить вираження зацікавленості обґрунтування вибору співзаявників та "пов’язаних" організацій, якщо такі передбачені, і чи обґрунтована практична потреба їхніх функцій для виконання запропонованого проекту? 

3

3

Чіткий і стратегічний підхід до визначення цільових груп та кінцевих користувачів і аналіз їхніх потреб:

- чи містить вираження зацікавленості достатній опис кожної з цільових груп та кінцевих користувачів?

- чи коректно відображені потреби та проблеми цільових груп та кінцевих користувачів?

- чи визначені та описані у вираженні зацікавленості конкретні приклади користі для та позитивного впливу на цільові групи та кінцевих користувачів?

3

4

Логічність і послідовність дизайну проекту: здійсненність проекту і відповідність між цілями та очікуваними результатами:

- чи містить вираження зацікавленості чіткий опис цілей, продуктів та результатів проекту?

- чи можна вважати, що запропонована діяльність призведе до досягнення цілей та продуктів, як це описано у вираженні зацікавленості?

- чи можна вважати запропоновану діяльність (в часі, просторі, функціях, засобах тощо) обґрунтованою, доцільною та практично здійсненною?  

3

5

Бюджет та "затрати-ефективність" проекту:

 - чи є задовільним співвідношення між очікуваними витратами та очікуваними результатами?

3

Після оцінки буде складено таблицю всіх виражень зацікавленості відповідно до отриманого загального балу. Заявники, чиї вираження зацікавленості будуть в рамках наявного бюджету, будуть запрошені до прямих переговорів, аби завершити підготовку повної форми заявки і підписати грантову угоду.

A. Вимоги

I. Цілі та пріоритети запрошення

Загальна мета програми ЄІДПЛ в Україні полягає у посиленні ролі українського громадянського суспільства в дотриманні прав людини, ґендерної рівності та здійсненні демократичних реформ, сприянні мирному узгодженню інтересів різних груп, а також забезпеченні участі та представництва в політичних процесах. Враховуючи цю загальну мету, пропоновані в рамках цього запрошення проекти мають відповідати одній або більше з наступнихконкретних цілей:

1. посилення участі організацій громадянського суспільства в формуванні політики, її реалізації та моніторингу в сфері прав людини на місцевому та національному рівнях в Україні. В межах цієї першої цілі, пріоритети включають питання доступу до правосуддя і права на справедливий суд; забезпечення свободи вираження поглядів, свободи мирних зібрань; та боротьбу з дискримінацію за будь-якою ознакою. Заходи в рамках проектів також можуть включати участь організацій громадянського суспільства в розробці законодавства, що захищає права осіб, залучених до чи постраждалих в ході поточного конфлікту в Україні; та сприяння ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

2. захист та посилення ролі правозахисників. В рамках цієї другої цілі, пріоритети включають розширення можливостей і потенціалу правозахисників для ведення правозахисної роботи та мережування і співпраці з іншими організаціями громадянського суспільства, сприяння сталості їхньої подальшої діяльності та інформування про їхню роботу та роль у просуванні та захисті прав людини.

3. сприяння утвердженню ґендерної рівності та захисту прав жінок, особливо в контексті аспектів доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні від 16 вересня 2014 року. Ці аспекти включають сприяння дієвій участі жінок в державному та політичному житті, розширення прав та можливостей для жінок, боротьбу з ґендерним та домашнім насиллям, а також підтримку рівної та повної участі жінок як активних суб’єктів попередження та вирішення конфліктів, миробудівництва та миротворчої діяльності.

4. підтримка та посилення залучення організацій громадянського суспільства до ширших програм реабілітації та реінтеграції для забезпечення відновлення та надання психологічної допомоги дітям внутрішньо переміщених осіб, дітям, які постраждали в ході поточного конфлікту в Україні, жертвам тортур та колишнім полоненим.

На додаток до конкретних цілей і пріоритетів вказаних вище, в рамках цього запрошення до вираження зацікавленості, перевага надаватиметься проектним пропозиціям, які включатимуть один або більше з наступних аспектів:

  • проекти, що матимуть національний вплив;
  • проекти, які охоплюватимуть сільську та/або віддалену місцевість та передбачатимуть ширше покриття території України;
  • проекти, подані разом зі співзаявниками / які виконуватимуться мережами організацій громадянського суспільства заради досягнення цілей, визначених в цьому запрошенні;
  • проекти, що передбачають фінансову підтримку третім сторонам (субгранти), у відповідності до конкретних цілей цього запрошення.

II. Загальний бюджет в рамках цього запрошення і розмір індивідуальних грантів

Загальний орієнтовний бюджет цього запрошення до вираження зацікавленості складає 2 000 000 євро. Умовою наявності коштів, з яких попередньо формується цей бюджет, є ухвалення відповідного рішення про надання фінансування, а саме Річної програми дій на 2015 рік. ЄС залишає за собою право не використовувати в повному обсязі наявний бюджет цього запрошення.

Сума гранту, запит на який подається в рамках цього запрошення, має бути в межах між 50 000 євро і 300 000 євро. У випадку проектів, що передбачають надання фінансової підтримки третім сторонам, запитувана сума може бути більшою, залежно від обсягу пропонованої діяльності.

Крім того, грант, запит на який подається в рамках цього запрошення, має бути в межах від 50% до 95% від загальної суми проекту. Залишок (тобто різниця між загальною суму проекту і сумою гранту, що запитується від ЄС) повинен фінансуватися з джерел, що не відносяться до ЄС.

III. Співзаявники та "пов’язані" організації

Організація-заявник може подавати вираження зацікавленості як самостійно, так і разом з одним або декількома співзаявниками. Якщо заявник зареєстрований не в Україні, обов’язковою умовою є залучення до проекту хоча б однієї організації-співзаявника, зареєстрованої в Україні.

Заявник та його співзаявник(и) можуть подавати вираження зацікавленості з однією або більше "пов’язаними" організаціями. До "пов’язаних" організацій належать тільки ті організації, що мають структурний зв'язок із заявником чи співзаявником, а саме правовий чи фінансовий зв'язок.

IV. Критерії прийнятності  

Для того, щоб претендувати на отримання гранту, заявник (а також співзаявники та "пов’язані" організації, якщо такі є), повинні:

  • бути юридичними особами;
  • бути неприбутковими;
  • бути організаціями громадянського суспільства, включаючи недержавні/неурядові організації та незалежні політичні фонди, організації місцевих громад та некомерційні агентства, інституції та організації приватного сектору, а також їх мережі на місцевому, національному та регіональному рівні;
  • бути безпосередньо відповідальними за розробку та управління проектом разом зі співзаявником(-ами) та "пов'язаними" організаціями, якщо такі є, і не виступати в якості посередника;
  • мати спроможність та попередній досвід керувати проектом, що відповідає розміру проекту, на який подається запит.

Примітка: З 15 березня 2014 року, відповідно до статті 11 Загальних правил виконання"Прийнятність в рамках ЕІДПЛ та Інструменту, що сприяє стабільності та миру", участь в тендерних та грантових процедурах, а також найм експертів, є відкритим без обмежень.

V. Тривалість проекту

Запланована тривалість проекту не може бути меншою за 12 місяців або перевищувати 36 місяців.

VI. Місце проведення  

Проекти можуть здійснюватися на всій території України.

B. Подальша інформація щодо цього запрошення

Питання щодо цього запрошення вираження зацікавленості можна надсилати електронною поштою не пізніше 23 березня 2015 року на адресу:[email protected]

В інтересах рівності умов для заявників, ЄС не може давати попередню оцінку відповідності заявників або "пов’язаних" сторін, проекту чи окремих його заходів.

Відповіді на питання, які можуть цікавити інших заявників будуть опубліковані на сайті Представництва Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/Ukraine/index_en.htm  не пізніше 25 березня 2015 року (внизу тієї ж самої веб-сторінки, де розміщено це оголошення).

Всі заявники будуть повідомлені електронною поштою про результати розгляду їхніх виражень зацікавленості до кінця квітня 2015 року.

C. Подання вираження зацікавленості

1. Вираження зацікавленості мають бути надіслані у форматі, визначеному в цьому оголошенні (файл МS Word "ExpressionInterestTemplate" можна завантажити внизу тієї ж самої веб-сторінки, де розміщено це оголошення на сайті Представництва Європейського Союзу в Україніhttp://eeas.europa.eu/delegations/Ukraine/index_en.htm. Заявники мають подавати свої вираження зацікавленості англійською мовою.

2. Вираження зацікавленості мають надсилатися на адресу електронної пошти [email protected]

3. Кінцевий термін для подання вираження зацікавленості – 6 квітня 2015 року, 23:59 київського часу. Будь-які вираження зацікавленості, надіслані пізніше, розглядатися не будуть.

Контакти

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.