Консалтинг для програми U-LEAD

U-LEAD шукає організацію або колектив експертів в галузі модернізації транспортної інфраструктури. Дедлайн - 10 серпня 2018 р.

The Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit (GlZ) GmbH is implementing U-LEAD with Europe Programme in Ukraine (the Programme). GIZ acts on behalf of the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

For the purpose of developing capacities of local officials, the Programme is planning an initiative (the Initiative) for modernisation of transportation infrastructure in Amalgamated Hromadas (the AHs). The Initiative aims to assist the amalgamated communities in learning about alternative cost-effective technologies of building and maintaining local roads and transportation infrastructure. It is also envisioned that the Initiative provides step-by-step guidance and methodologies for the application of such technologies, as well as all relevant legal and regulatory procedures to enable AHs to build new roads and maintain existing ones in line with the existing quality, building, safety, and procurement regulations.

 The scope of work includes the following tasks:

 • conduction of a study and comparative analysis of existing cost-effective techniques and materials for the construction of local roads applicable to Ukrainian conditions;
 • development of guidelines on cost-effective technologies (based on the conducted study) in road maintenance, design and construction at local level in a form of two manuals reflecting technical and legal aspects respectively;
 • contribution of contents to the U-LEAD with Europe training programme on sustainable mobility;
 • contribution of at least 15 inputs (presentations, face-to-face workshop sessions) to U-LEAD with Europe training measures;
 • direct support to 30 pilot AHs in the preparation of road infrastructure projects.

 The Programme anticipates the Initiative to be implemented within the period starting from October 2018 until June 2019 and cover all territory of Ukraine.

At the moment, the Programme seeks to receive expressions of interest from organizations (like NGOs etc.), established consultancies, consortia of experts etc. that have capability to implement the Initiative.

In order to be considered for shortlisting an organization should demonstrate these capabilities:

 • Ability to deploy and manage a team of 2-5 qualified experts in roads construction in Ukraine, designing methodological and training materials and the provision of trainings, including at least one specialist with relevant experience abroad
 • An experience in elaborating manuals and training materials;
 • Readiness to frequent traveling to Ukrainian regions during assignment period;
 • Previous experience in managing similar projects;
 • Excellent command both oral and written in Ukrainian, good command in English.

Notice: all documents, reports etc. regarding implemented tasks shall be prepared in English.

Interested organizations should send the following information to procurement@u-lead.org.ua with copy to serhii.parkhomenko@giz.de by 10th August 2018:

(1) brief information on the organization containing an overview of relevant previous project experience or similar assignments (up to 3 pages, including links to internet sources if applicable);

(2) CVs of possible key experts (optional). All applications should be submitted in the form of one and only one pdf file in English or Ukrainian.

When submitting, please name your file EoI_TI_name of the applicant and indicate the same as the subject line of your email.

No price information is requested at this stage. This Request for Expressions of Interest is not a solicitation, and replying to it does not guarantee that an organization will be invited to any solicitation by GIZ.  In the event of a tender for the subject matter described herein, any Request for Proposal and any subsequent purchase order or contract will be issued in accordance with GIZ GmbH rules and procedures.

Далі – переклад на українську

===     ===     ===     ===

Deutsche Gesellschaft für internatsionale Zusammenarbeit (GlZ) GmbH реалізує програму U-LEAD з Європою в Україні (Програма). GlZ діє від імені Міністерства Економічного Співробітництва та Розвитку Німеччини (BMZ).

З метою підвищення спроможностей місцевих посадових осіб, Програма планує ініціативу (Ініціатива) з модернізації транспортної інфраструктури в Об’єднаних Територіальних Громадах (ОТГ). Ініціатива має на меті допомогти об’єднаним громадам у вивченні альтернативних економічно ефективних технологій будівництва та утримання місцевих доріг та транспортної інфраструктури. Передбачається, що Ініціатива забезпечить ОТГ поетапними методичними вказівками з застосування таких технологій, а також вказівками з відповідного нормативно-правового регулювання та процедур, що дозволило би будувати нові дороги та підтримувати існуючі відповідно вимогам до якості, будівництва, безпеки руху та закупівель.

Обсяг робіт включає наступні завдання:

 • проведення дослідження та порівняльний аналіз існуючих економічно ефективних технологій та матеріалів для будівництва місцевих доріг придатних до умов України;
 • розробка методичних вказівок з застосування економічно ефективних підходів (на основі проведеного дослідження) з утримання, проектування та будівництва доріг на місцевому рівні у формі двох посібників, що відображають технічні та юридичні аспекти відповідно;
 • інтегрування напрацювань в програму тренінгів для ОТГ від U-LEAD з питань сталої мобільності;
 • проведення щонайменше 15 заходів (презентації, семінари) в рамках програми навчальних заходів від U-LEAD з Європою;
 • пряма підтримка 30 пілотних ОТГ у підготовці проектів з розвитку дорожньої інфраструктури.

Програма передбачає реалізацію Ініціативи в період з жовтня 2018 року по червень 2019 року та охоплює всю територію України.

На даний момент Програма прагне отримати вираження зацікавленності з боку громадських організацій (таких як НУО тощо), консалтингових компаній, консорціумів експертів тощо, які мають можливість реалізувати Ініціативу.

U-LEAD шукає організацію або колектив експертів в галузі модернізації тарнспортної інфраструктури. Дедлайн - 10 серпня 2018 р.

Для того, щоб потрапити до шорт-лісту, аплікант повинен відповідати наступним вимогам:

 • Можливість розгорнути та керувати командою з 2-5 кваліфікованих фахівців з будівництва доріг в Україні, розробці методологічних та навчальних матеріалів та проведення тренінгів, у тому числі щонайменше одного фахівця з відповідним досвідом роботи за кордоном;
 • досвід розробки навчальних посібників та навчальних матеріалів;
 • Готовність до частих поїздок до регіонів України протягом періоду співпраці;
 • попередній досвід управління подібними проектами;
 • вільне володіння українською мовою, хороший рівень володіння англійською мовою.

Зверніть увагу: всі документи, звіти та ін. , що стосуватимуться виконуваних завдань повинні бути підготовлені англійською мовою.

Зацікавленим організаціям слід надіслати наступну інформацію на адресу procurement@u-lead.org.ua з адресою serhii.parkhomenko@giz.de  у копії до 10 серпня 2018 року (до кінця робочого дня):

(1) коротка інформація про організацію, що містить опис відповідного попереднього досвіду в подібних проектах або завданнях (до 3 сторінок, включаючи посилання на Інтернет-джерела, при наявності);

(2) резюме потенційних ключових експертів (за наявністю). Всі заявки повинні бути подані у вигляді одного PDF-файлу англійською або українською мовами.

Під час надсилання, будь-ласка, назвіть свій файл EoI_TI_name of the applicant та вкажіть те саме в темі електронного листа.

Інформація про ціни не вимагається на даному етапі. Цей запит на вираження зацікавленності не є кокурсом або тендером, тому відповідь на нього не гарантує, що організація отримає запрошення до будь-якої співпраці з GIZ. У разі проведення тендеру на предмет, описаний в цьому документі, будь-який Запит на Пропозицію та будь-яке наступне замовлення на закупівлю або контракт будуть видаватися відповідно до правил та процедур GIZ GmbH.

Контакти

 • serhii.parkhomenko@giz.de
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.