•  

Призначення пенсії ВПО: які документи потрібно зібрати та куди звертатись?

Часто ВПО зіштовхуються з проблемами в процесі оформлення пенсії. Перешкодою до отримання заслуженої соціальної виплати може стати відсутність документів. Однак належне знання законів та своїх прав дозволить уникнути багатьох труднощів.

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в нотаріально засвідчених копіях (або завірені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію). Однак документи про стаж, вік та заробітну плату подаються лише в оригіналах. Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, що призначає пенсію.

Непоодинокі випадки, коли трудова книжка відсутня або відсутні відповідні записи у ній, а також не збереглися документи про стаж роботи. У таких випадках трудовий стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи/служби/навчання, а також архівними установами. У разі, коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження такого стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.1993 р. № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»).

У разі відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про період роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються:

 • довідки;
 • виписки з наказів;
 • особові розрахунки і відомості на видачу заробітної плати;
 • посвідчення;
 • характеристики;
 • письмові трудові угоди з відмітками про їх виконання;
 • інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

У довідці має бути вказано:

 • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 • професія або посада;
 • характер виконуваної роботи;
 • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх
 • номери, куди включається цей період роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Якщо в поданому документі про стаж указані лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не зазначене число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця.

Час  роботи осіб, які займалися/займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності та виключно на їхній праці, за період до 1 травня 1993 р., а також час роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства, зараховується до трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

У випадку, коли жодні документи про трудовий стаж не збереглись, органи Пенсійного фонду України можуть підтвердити такий стаж на підставі показань свідків.

Зокрема в пункті 17 постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» зазначається:

«За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі».

Так само за відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.

Якщо періоди роботи зараховуються до трудового стажу на підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який підтверджений двома або більше свідками.

Якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Таку інформацію можна отримати в органах Пенсійного фонду України.

За відсутності трудових книжок у осіб, які працювали у громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, водії тощо), час їх роботи в домашньому господарстві підтверджується довідками профспілкових організацій, за участю яких було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, або трудовими договорами з відміткою про їх виконання.

За відсутності у профспілкових організаціях відомостей про укладення договору про роботу в окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем, а у разі його смерті – одним із подружжя або іншим членом сім'ї, який проживав разом з ним у цей період (крім тих родичів, які в цей час були неповнолітні), та довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України. Справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується в установленому порядку. Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою (у разі наявності).

Обов’язок підготовки документів для призначення пенсії лягає безпосередньо на місцеве відділення Пенсійного фонду України. Обов’язок збирати всі потрібні папери лягає на Вас.

Для оформлення пенсії за віком необхідні такі документи:

 • Заява (бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду України та заповнюється заявником за паспортом безпосередньо в момент подачі документів).
 • Заява на виплату пенсії через банківські установи. Згідно з чинним законодавством майбутній пенсіонер сам визначає, у який спосіб він бажає отримувати пенсію (це може бути будь-яка банківська установа чи поштове відділення). Заявник надає заяву про відкриття рахунку в банку або зазначає, що бажає отримувати пенсію на пошті. Але внутрішньо переміщені особи можуть отримувати пенсію лише через мережу установ ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк»). Це визначено постановою Кабінету Міністрів України № 637 від 05.11.2014 р. Зокрема в постанові сказано: «Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі – соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Такі виплати можуть проводитися публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» за письмовими заявами осіб з інвалідністю I групи та осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, безоплатно з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб з одночасною їх фізичною ідентифікацією для отримання соціальних виплат». Крім того, для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення надання їм соціальних виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника і його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням. Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установах «Ощадбанку» для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунка.
 • Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • Трудова книжка або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних.
 • Довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. – індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою.
 • Документи про надання особливого статусу особі, наприклад «чорнобильське» посвідчення.
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 • Кольорова фотокартка 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення.

Потрібно зазначити, що кожен випадок індивідуальний, тому необхідно подати довідку про заробітну плату за якомога більший період своєї трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд України за допомогою відповідного програмного забезпечення визначить найкращі 60 календарних місяців заробітної плати. На сьогоднішній день законодавство також дозволяє проводити розрахунок пенсії без урахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 р. Якщо такий варіант буде вигіднішим для пенсіонера, то розрахунок пенсії йому буде проведено без урахування довідки про заробітну плату.

Зрозуміло, крім перерахованого, «пенсійний пакет» містить копію паспорта, в деяких випадках – копію документа про освіту (якщо, приміром, заявник навчався на денній формі), копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про укладення шлюбу (за зміни прізвища). Крім того, якщо заявник не працює, йому необхідно надати довідку з податкових органів про те, чи стоїть він на обліку як суб’єкт підприємницької діяльності і про джерела доходів з 01.07.2000 р. по дату подання заяви.

Процедура розгляду заяви про оформлення пенсії

Якщо наданих документів достатньо для визначення права на пенсію, приймається рішення про призначення пенсії за наявними документами і пенсійна справа терміново передається на виплату. У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, управління Пенсійного фонду України письмово повідомляє заявника про те, які документи треба подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.

Термін призначення пенсії

У випадку, якщо протягом трьох місяців майбутній пенсіонер надасть усі документи, то пенсія призначається з дня подання заяви. Якщо протягом трьох місяців пенсіонер не надасть відповідні документи, то пенсія призначається з дня, коли всі необхідні документи будуть надані.

Вікторія Харенко розповідає, що одного разу до Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) звернулася переселенка, котрій у Пенсійному фонді відмовили підтвердити трудовий стаж на підставі довідок та витягів з наказів підприємства, де вона працювала, а отже – відмовили у призначенні пенсії. За словами клієнтки центру, в Пенсійному фонді їй сказали «для підтвердження трудового стажу Вам необхідно звернутися до суду». У Краматорському місцевому центрі з надання БВПД жінці пояснили, що для призначення їй пенсії суд трудовий стаж не підтвердить, адже чинне законодавство не передбачає можливості підтвердження наявного трудового стажу судовим рішенням. Закон України «Про пенсійне забезпечення» (1788-12) (ст. 62) визначив, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, а порядок підтвердження наявного трудового стажу за відсутності останньої або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України, який і затвердив постановою від 12.09.1993 р. № 637 Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Згаданий Порядок передбачає можливість установлення судом факту належності документа, що підтверджує трудовий стаж (п. 26), якщо зазначені в ньому прізвище, ім'я та по батькові не збігаються з прізвищем, ім'ям, по батькові особи за паспортом або свідоцтвом про народження. В усіх інших випадках підтвердження наявного трудового стажу здійснюється Пенсійним фондом. А отже, жінка відповідно до ст. 80 Закону України «Про пенсійне забезпечення» має право подати заяву органу, який призначає пенсії, і лише в разі незгоди з його рішенням може звернутися за захистом свого права в суд, але не із заявою про встановлення факту роботи на підприємстві, а зі скаргою на рішення Пенсійного фонду.

Якщо у Вас чи Ваших знайомих виникли питання щодо інформації, поданої у цій публікації, або у Вас є інші правові питання, для отримання безоплатної юридичної консультації Ви можете звернутися до:

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, м.Краматорськ, вул.Академічна, 20, тел.: 099 266 91 62.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги України 0-800-213-103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України).

Першу частину  матеріалу читайте за посиланням.

Матеріал підготовлений у рамках спеціального медіа-проекту «Інформація для свідомих дій: почуй голос постраждалих внаслідок конфлікту на сході України», що  впроваджується Ресурсним центром ГУРТ за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США

Контакти

 • Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • 0-800-213-103
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 2  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.