Гранти на посилення інтеграційних процесів в середовищі громадянського суспільства

Федеральний Уряд Німеччини надає сприяння заходам, які підтримують необхідні трансформаційні та внутрішні інтеграційні процеси. Це включає в себе всю палітру культурної та освітньо-політичної проектної роботи (зокрема, ЗМІ, науку, освіту, в тому числі професійну, а також культуру, мову і роботу з молоддю). Дедлайн подання заявок - 15 грудня 2017 року.

Більше грантів у розділі Гранти.

Програма розбудови співпраці з громадянськими суспільствами у країнах Східного партнерства  дає можливість організаціям громадянського суспільства і заді- яним у них громадянам реалізувати свою роль як головних дійових осіб і важливих партнерів державних заходів та підтримувати триваючі трансформаційні процеси в регіоні. Використовуючи інструменти зовнішньої культурно-освітньої політики, Федеральний Уряд хоче уможливити, щоб у передполітичному просторі, з виходом за національні кордони, відбувалося критичне осмислення і порозуміння стосовно мрій і травм наро- дів, стосовно насиченого конфліктами минулого, але й стосовно сподівань на розви- ток і суспільно-соціальний прогрес, Це може вдатися тільки тоді, коли максимально можливій кількості активних дійових осіб як із сільських місцевостей, так і з урбаніс- тичних центрів тієї чи іншої країни буде надана можливість зміцнювати соціальну згуртованість і побудову структур громадянського суспільства, підтримувати засади вільного, демократичного і плюралістичного суспільного ладу і в такий спосіб забез- печувати у майбутньому мирне спів-існування народів у Європі. Для цього Федераль- не міністерство закордонних справ знову орієнтовно матиме у своєму розпорядженні кошти у бюджеті на 2017 рік (розділ 0504, стаття 687 13).

Які цілі мають бути досягнуті? Федеральний Уряд надає сприяння заходам, які через коопераційні зв’язки німецького громадянського суспільства з громадянськими суспільствами країн Східного партнер- ства  всеохоплюючим чином підтримують необхідні трансформаційні та внут- рішні інтеграційні процеси. Це включає в себе всю палітру культурної та освітньо- політичної проектної роботи (зокрема, ЗМІ, науку, освіту, в тому числі професійну, а також культуру, мову і роботу з молоддю). Тому сприяння можуть отримати заходи, направлені на побудову і розбудову ро- зрахованих на тривалу перспективу структур співпраці між громадськими грав- цями Німеччини і країн Східного партнерства.

Крім того, проекти повинні  досягти якомога більше громадських гравців (в тому числі через мультиплі- каторів) та  переслідувати одну з таких цілей: 1. «Зміцнення плюралізму» – побудова і розбудова розмаїття, інформаційного, інтелектуального та медійного розмаїття: - 2 - У випадку з цією метою сприяння йдеться про медійні проекти. Ідея плюралізму є головним і конституюючим елементом сучасних демократій, легітимність яких полягає, насамперед, також і у визнанні та поважанні розмаїття думок, інтересів і цілей, існуючих у суспільстві. Тому сприяння надаватиметься проектам, які слу- гують побудові і розбудові плюралістичного медійного ландшафту. З огляду на фундаментальне значення, яке має вільний медійний ландшафт для побудови де- мократії і правової держави, медійні проекти є одним з основних напрямків сприяння. З огляду на це придатними видаються, наприклад, такі заходи як освітня підгото- вка і підвищення кваліфікації журналістів, блоґерів та інших медійних дійових осіб у згаданих країнах, а також програми стажування журналістів у Німеччині. Заслуговують на сприяння також проекти покращення медійної компетенції, на- приклад, через належні заходи в школах та університетах або у сфері політичної освіти.

Хто є учасниками проектів, які заслуговують на сприяння? Учасниками підтримуваних заходів мусять бути представники громадянського су- спільства у Німеччині, принагідно у Франції, у країнах Східного партнерства. Тому цільовою групою заходів є громадські гравці за межами дій держави. Типо- вими гравцями є ЗМІ, спілки, фонди (включаючи політичні фонди), вищі навчальні заклади, об'єднання молоді, діячі культури та інші неурядові організації. Публічно- правові телерадіомовні та інші медійні заклади також зараховуються до громадянсь- кого суспільства. Гравці, які належать до сфери дій держави, можуть бути зараховані до сфери грома- дянського суспільства тільки у виняткових випадках, коли з огляду на місцеві особли- вості відсутні громадські гравці, а підтримувані конкретні заходи надають достатню гарантію досягнення бажаних політичних цілей.

У який проміжок часу мали б здійснюватися проекти? Кошти сприяння є проектними коштами. Це означає, що вони підлягають бюджет- ному принципу ануїтету. Тому, у принципі, проекти повинні бути завершені протя- гом 2018 року, тобто, до 31 грудня 2018 року. Проте в обґрунтованих випадках Фе- деральне міністерство закордонних справ може в обмеженому обсязі відхилятися від цього принципу і схвалювати також проекти, що тривають понад один рік. Переду- мовою для цього є доконечна необхідність понадрічних або багаторічних періодів для досягнення бажаних політичних цілей. У цьому зв'язку посилання на сталий ефект проекту є недостатнім. Адже у такий спо- сіб має бути досягнуто, щоб якомога більша кількість громадських гравців змогла скористатися сприянням для якомога більшої кількості проектів. Визнання понадрічності чи багаторічності конкретного заходу вважається необхід- ним, якщо підтримувані жадані зовнішньополітичні цілі не можуть бути досягнуті без визнання понадрічності чи багаторічності. Таке може, наприклад, статися, коли конк- ретний захід за своєю природою може бути проведений лише у строк, що перевищує один рік, оскільки він охоплює період в один вишівський семестр. - 5 - Визнання понадрічності конкретного заходу вважається обов'язковим, коли відсутня будь-яка інша альтернатива його проведенню. Коли можна розпочинати проект? Схвалити сприяння можна, у принципі, лише тоді, коли на момент ухвалення рішення щодо сприяння проект ще не розпочато. Проте відповідно до § 44 Положення про фе- деральний бюджет існує можливість разом із поданням заяви на схвалення ґранту подати до Федерального міністерства закордонних справ також заявку на дочас- ний початок заходу. У разі виняткового схвалення дострокового початку заходу про- ектні кошти можуть бути відраховані починаючи з дати, конкретно зазначеної у схва- ленні, якщо пізніше буде прийнято рішення про виділення ґранту. Це означає, що пе- ред тим, як буде прийнято рішення про виділення ґранту, з цієї дати можна починати проект на свій ризик. Правову претензію на сприяння можна обґрунтувати лише піс- ля надходження рішення про виділення ґранту. У вересні 2017 року був обраний новий склад Німецького Бундестаґу. Тому не варто виходити з того, що федеральний бюджет буде ухвалений уже на початку 2018 року. Разом з тим існує принципова можливість обмеженого схвалення проектів уже на ста- дії «попереднього виконання бюджету». І все таки ми рекомендуємо розраховувати у Вашому плануванні на початок проекту десь влітку 2018 року. Як Федеральне міністерство закордонних справ ухвалює рішення про сприяння? З огляду на дуже високу зацікавленість з боку громадянського суспільства брати участь у розбудові співпраці з громадянськими суспільствами у згаданих країнах і проявляти активність з власними проектами, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини не буде в змозі підтримати всі ідеї за допомогою наявних у нього коштів. З метою мінімізації адміністративних витрат для всіх учасників в рамках пе- редуючої консультаційної процедури будуть визначені ті проектні ідеї, які при засто- суванні до них згаданих вище критеріїв ям, мають найкращу перспективу на отриман- ня сприяння, і щодо яких можна рекомендувати подавати заявку на отримання коштів сприяння. Така консультаційна процедура має відбуватися на основі проектних ескі- зів, які у стислій формі чітко представляють запланований проект.

Консультаційні запити приймаються у формі проектних ескізів з 13.10.2017 до 15.12.2017 через інтернет-сторінку: http://oepr.diplo.de Консультаційні запити, надіслані іншим шляхом, розглядатися не будуть. До запитів щодо проектів, яким Федеральне міністерство закордонних справ уже на- давало сприяння минулими роками, разом з проектними ескізами слід долучати коро- тку оцінку досягнення мети. Після розгляду всіх отриманих проектних ескізів зацікавлені дописувачі отримають орієнтовно у лютому 2018 року повідомлення з оцінкою того, чи має заявка на схва- - 6 - лення ґранту певний шанс на успіх відповідно до § 44 Положення про федеральний бюджет, враховуючи всі інші надіслані проектні ідеї.

До кого я можу звернутися у разі виникнення запитань?

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся до компетентного з цих питань відділу 601 у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини, електронною по- штою на адресу 601-oepr@diplo.de або по телефону за номером 030 / 18 17 – 2148. У випадку технічних труднощів при користуванні веб-сторінкою http://oepr.diplo.de зв'яжіться, будь-ласка, безпосередньо з пані Аннелі Рідель (тел .: 030 / 18 17 – 7980, ел. пошта: 601-14@diplo.de, Mo-Fr 9-12 Uhr

Джерело

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.